TTT ry

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry

Y-tunnus: 0202549-8
Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Päivi Vuorivirta
Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki
etunimi.sukunimi@tttry.fi

Henkilörekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry toimii jäsenistönsä ammatillisena keskusjärjestönä. Se valvoo ja edistää jäsenistönsä oikeudellisia, ammatillisia, palkallisia ja sosiaalisia etuja.

Tallennettuja tietoja käytetään jäsenten edunvalvontaan, jäsensuhteen ja -etujen hoitamiseen, järjestötoimintaan, jäsen- ja sidosryhmäviestintään, jäsenkyselyihin- ja tutkimuksiin ja jäsenmaksujen perintään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot. Jos työnantaja perii jäsenmaksun, työnantajaa koskevat yksilöinti- ja tilitystiedot tiedot ilmoittaa työnantaja jäsenen valtuutuksella.

Henkilötietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta liiton ja sen toiminnan ulkopuolisiin tarkoituksiin.

TTT ry ei siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

TTT ei tee henkilötietojen pohjalta jäseneen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

Jäsenen oikeudet

Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu TTT:n jäsenrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna. TTT ry toimittaa tiedot 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Oikeus tietojen oikaisuun

Jäsen voi pyytää TTT ry:tä oikaisemaan ja täydentämään virheellisiä tai puutteellisia tietojaan sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna tietojen oikaisupyynnöllä. Jäsenen tulee esittää pyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään ja kuvata oikaistavat tiedot.

Oikaisupyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna TTT ry:n toimistolle.

Tietojen siirtäminen

Jäsenellä on oikeus saada häntä koskevat itse toimittamansa tiedot siirretyksi kolmannelle osapuolelle jäsennellysti ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa. TTT säilyttää kuitenkin siirretyt tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rajoitusoikeus

Jäsenellä on oikeus vastustaa häntä itseään koskevia tietojen käsittelyä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten sekä rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, sekä oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi, vaikka peruste tiedon käsittelylle muutoin olisikin.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisterissä oleva tieto perustuu jäsenen antamaan suostumukseen, on suostumus koska tahansa peruutettavissa ilmoittamalla rekisterinpitäjälle. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.

Valitusoikeus

Jäsenellä on oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata jäsenen oikaisu- tai muuta pyyntöä.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista niiden käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Mikäli henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan Asiakkaan suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedot on suojattu tavanomaisesti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisteritietoihin on pääsy ja palvelimella olevia tietoja käyttävät tehtäviensä puitteissa TTT ry:n ja jäsenyhdistysten toimihenkilöt sekä jäsenyhdistysten määritellyt luottamushenkilöt henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.