Pardian tutkimus: Kansalaiset tyrmäävät työvoimapalvelujen yksityistämisen

Kansalaisten selvä enemmistö vastustaa työvoimapalvelujen yksityistämisaikeita. Palkansaajajärjestö Pardian teettämän kyselyn mukaan peräti noin 70 prosenttia kansalaisista katsoo, että työvoimapalvelujen toteuttaminen tulee säilyttää pääosin julkisena viranomaistoimintana.

– Kansalaiset kokevat selvästi tärkeäksi, että työvoimapalvelut toteutetaan jatkossakin kansalaisia yhdenvertaisina kohtelevana viranomaispalveluna, eikä voittoa tavoittelevana yritystoimintana, Pardian puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

Suomen hallituksen ajamassa maakuntauudistuksessa valtionhallinnon TE-toimistot lakkautetaan vuonna 2019, työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään maakunnille ja palvelut ostetaan joko julkisomisteisilta tai yksityisiltä yhtiöiltä tai sitten yhdistyksiltä. Muutoksen jälkeen työvoimapalveluja ei enää tuotettaisi julkisena palveluna ollenkaan.

Kansalaisista 69 prosentin mielestä työvoimapolitiikan, kuten työnvälityksen toteuttaminen tulee säilyttää jatkossakin pääosin julkisena viranomaistoimintana. Vain 19 prosenttia kansalaisista on palvelujen julkisina pitämistä vastaan ja 12 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Työvoimapalvelujen toteuttamisen säilyttäminen viranomaistoimintana saa hyvin samalla tavalla kannatusta niin työntekijä- ja toimihenkilöasemissa olevilta kuin eläkeläisiltäkin. Muita enemmän säilyttämistä kannattavat työttömät (78 %) ja vähemmän yrittäjät (66 %) ja opiskelijat (53 %). Yrittäjistäkin viranomaistoiminnan lopettamista kannattaa kuitenkin vain 28 prosenttia vastaajista ja opiskelijoista 27 prosenttia. Viranomaistoiminnan jatkamisen kannattaminen on yleisintä Pohjois-Suomessa (78 %) ja Itä-Suomessa (75 %) ja vähäisintä Länsi-Suomessa (66 %).

– TE-toimistot vastaavat nykyään moninaisemmista työvoima- ja yrityspalveluista kuin koko yksityinen henkilöstöpalveluala. Lisäksi osassa maakunnista ei ole ollenkaan kilpailtuja markkinoita yksityisille henkilöstöpalveluille. Tästä huolimatta maamme hallituksella näyttää olevan vain yksi päämäärä eli yksityistäminen, jolle ei näytä olevan vaihtoehtoja.

Vielä suurempi osa kansalaisista katsoo, että yritystoiminnan taloudellisen voiton tavoittelu ei sovi työttömyyden hoitoon. Vastaajista 71 prosenttia on samaa mieltä tämän väittämän kanssa, 17 prosenttia eri mieltä ja 12 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Muita enemmän yritystoiminnan taloudellisen voiton tavoittelua työvoimapalveluissa vieroksuu työttömät (79 %), eläkeläiset (75 %) ja työntekijäasemassa olevat (74 %) ja muita vähemmän yrittäjät (61 %) ja opiskelijat (57 %).

Taloudellista voittoa tavoittelevan yritystoiminnan laajentamista työttömyyden hoidon alueelle karsastavat enemmän Pohjois-Suomessa (79 %), Itä-Suomessa (75 %) ja Länsi-Suomessa (74 %) asuvat kuin Etelä-Suomessa (69 %) asuvat. Samoin 10 000–100 000 asukkaan kunnissa asuvat katsovat yleisimmin (75–78 %), ettei voiton tavoittelun sovi työvoimapalveluihin, kuin tätä pienemmissä ja suuremmissa kunnissa asuvat (68–71 %).

Aula Research Oy toteutti Palkansaajajärjestö Pardian toimeksiannosta kyselytutkimuksen kansalaisten suhtautumisesta julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen. Tutkimusaineisto kerättiin 10.–16.11.2016 sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi 1 187 vastaajaa, jotka edustavat täysi-ikäisiä suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna ja maakunnan mukaan kiintiöitynä. Tulosten virhemarginaali on 95 %:n luottamustasolla noin 3 prosenttiyksikköä.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on 40 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Liite

Pardian kansalaiskysely

Lisätietoja

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, gsm 040 566 8517