Pardia: Valtiosektorin työ voimakkaassa muutoksessa

Työ- ja elinkeinoministeriön 18. helmikuuta julkaisema työolobarometri tukee Pardian jäsentutkimuksen tuloksia henkilöstön vähentämisestä valtiosektorilla ja virkamiestyön muuttumisesta.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana niin sanotulla tuottavuusohjelmalla sekä vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla pyrittiin tehostamaan valtionhallintoa ja ennen kaikkea vähentämään henkilöstöä. Kaikista sektoreista henkilöstön määrä onkin supistunut eniten valtiolla.

– Henkilöstön määrä pardialaisten työpaikoilla on vähentynyt Pardian jäsentutkimuksen mukaan 73 prosentilla työpaikoista, 17 prosentilla pysynyt ennallaan ja 10 prosentilla kasvanut, Pardian puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

Valtiosektorista on tullut johtava sektori työn uudelleen organisoinnissa. Työolobarometrin mukaan valtiolla työtehtäviä on jaettu uudelleen enemmän kuin muilla sektoreilla (valtio 70 %, vs. kaikki 56 %). Valtiolla on myös selvästi muita sektoreita enemmän otettu käyttöön uusia tietojärjestelmiä (63 %, vs. 42 %) ja työmenetelmiä (50 %, vs. 46 %).

Valtiosektori näyttäytyykin työolobarometrin valossa monessa suhteessa dynaamisimpana työnantajasektorina. Työssä koetaan opittavan jatkuvasti uutta ja esimerkiksi sähköisiä työtiloja sekä pikaviestintävälineitä käytetään työssä muita sektoreita aktiivisemmin.

– Toisaalta jatkuva muutos ja kiire rassaavat henkilöstön jaksamista, kun samat työt tehdään selvästi pienemmällä työvoimalla. Pardian jäsentutkimuksen mukaan työssäjaksamista kuormittavat eniten kiireen tunne ja tekemättömien töiden paine.

Valtion virkamiehet ja työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja sen kehittämiseen.

– Valitettavasti tällä hallituskaudella henkilöstöjärjestöjen edustajat eivät ole päässeet osallistumaan työryhmiin entiseen tapaan. Kestävä muutos työssä voi syntyä vain yhteistyöllä, joten on toivottavaa, että asiaan saadaan pikaisesti parannusta.

Digitalisoituva työ

Pardian jäsentutkimuksen mukaan etenkin työn digitalisaatio näyttää muuttaneen virkamiesten työtä.

– Puolet kyselyn vastaajista arvioi työnkuvansa muuttuneen paljon digitalisaation takia. Lähes yhtä suuri osuus kokee työntekemisen muuttuneen tehokkaammaksi, työn tulleen joustavammaksi ja työssä koetaan pystyvän kehittymään. Kääntöpuolella moni on kokenut työmäärän kasvaneen ja työn kuormittavuuden lisääntyneen.

Työn digitalisaatio näyttää tehostaneen työntekemistä kaikissa työtehtäväryhmissä yhtä lailla. Pelättyä työtehtävien köyhtymistä etenkin ammattitehtävissä toimivien työssä ei jäsentutkimuksen mukaan ole havaittavissa.

Pardian jäsentutkimuksen aineisto kerättiin lokakuussa 2015. Kyselyn otos oli 10 % Pardian jäsenistöstä. Kyselyyn vastasi 42 % lomakkeen saaneista eli 1897 jäsentä. Vastaajista 55 % työskenteli ammattitehtävissä, 37 % asiantuntijatehtävissä ja 9 % työnjohto- tai esimiestehtävissä. Edelliset jäsentutkimukset tehtiin vuosina 1998, 2002, 2006, 2009, 2011 ja 2015.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 55 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätiedot

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517