Merellinen infrastruktuuri on vaarassa

Valtion kokonaan omistama Meritaito Oy perustettiin vuonna 2010 entisen Merenkulkulaitoksen sisäisen tuotannon toiminnan pohjalta.

Yhtiön toimialaan kuuluu merenkulun infrastruktuuriin kuten merenmittaukseen kuuluvat palvelut.

Suomen viennistä noin 90 prosenttia ja tuonnista noin 70 prosenttia hoidetaan meritse. Merikuljetuksia ei voi korvata muilla kuljetusmuodoilla suurten volyymien vuoksi.

Merikartoituksen tehtävä on kerätä, ylläpitää ja julkaista tietoa Suomen merialueista merenkulun tarpeita varten. Merikartoitus on merkittävää yhteiskunnan kannalta useasta eri näkökulmasta. Luotettavat ja ajantasaiset merikartoitustiedot varmistavat turvallisuutta ja onnettomuuksien vähäisyyttä ja ovat turvallisen navigoinnin ja meriliikenteen sujuvuuden edellytys.

Merikartoituksella on myös merkittävä rooli ympäristönsuojelussa sekä maanpuolustukseen ja huoltovarmuuteen liittyvissä toiminnoissa.

Huoltovarmuustoimenpiteillä turvataan yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön infrastruktuuri ja kriittisen tuotannon jatkuminen kaikissa tilanteissa. Kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat mm. kuljetuslogistiset järjestelmät kuten meriväylät.

Itämerellä tapahtuvan merenmittauksen kilpailua vääristävät tällä hetkellä erityisesti ruotsalaiset toimijat. Ruotsin valtion maksaman kauppa-alustuen takia henkilöstökulut ovat lähes 40 % alemmalla tasolla suomalaisiin toimijoihin verrattuna.

Kun henkilöstökulut muodostavat noin 80 % merenmittauksen kokonaiskuluista, on selvää, että Meritaito Oy:n on täysin mahdotonta kilpailla nykyisessä epäterveessä markkinatilanteessa ja valtio-omisteinen yritys on jatkuvien yt-neuvottelujen kierteessä. Kyseessä on koko suomalaisen merenmittauksen tulevaisuus.

Maailman merien pinta-alasta on luotettavasti mitattu ja dokumentoitu vasta alle viisi prosenttia. Suomalaisen merenmittauksen ahdinko osuu tilanteeseen, jossa mm. Ruotsin aluevesillä ja muualla maailmassa on avautumassa merkittävät markkinat merikartoituksessa.

Edellä kuvattu kehitys johtaa siihen, että Suomen merialueilla operoivat tulevaisuudessa ulkomaiset merenmittaajat suomalaisten asiantuntijoiden siirtyessä yt-prosessien kautta kortistoon tai kokonaan muille toimialoille.

Suomalainen merenmittauksen osaaminen on korkeatasoista ja Meritaito Oy:n henkilöstö innovatiivista ja korkeasti koulutettua. Myös käytettävä merenmittausteknologia on maailman huippua. Merenmittaus tulisikin nähdä yhtenä tulevaisuuden kasvualoista ja osaamisen vientipotentiaalina.

Valtiovallan tulee ryhtyä nopeisiin toimenpiteisiin, jotta merenmittauksen osaaminen ja teknologia Suomessa säilyy elinvoimaisena ja varmistaa kansallisia etuja. Käytännössä Meritaito Oy:n merenmittausalukset tulee merkitä viipymättä kauppa-alusluetteloon sekä kustannusten alentamiseksi myöntää niille kilpailijamaita vastaavaa kauppa-alustukea.

Pidemmällä tähtäimellä valtiovallan olisi järkevä selvittää myös mahdollisuuksia pohjoismaiseen yhteistyöhön merenmittauksessa ja mahdollisesti yhden globaalisti vahvan toimijan synnyttämiseen Itämeren alueelle.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Heikki Tuominen, p. 0400 605 390