Jäsenyys

Jäsenvakuutus

TTT:n jäsenyyteen sisältyy Ifin vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutus, jonka kautta saa korvausta esimerkiksi sairastuessa lomamatkalla. Ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta TTT:n jäsenillä on myös vastuu- ja oikeusturvavakuutus, joka korvaa ammatissa tapahtuvia henkilö-, esine- ja varallisuusvahinkoja sekä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Matka- ja tapaturmavakuutus

TTT on ottanut jäsentensä turvaksi Ifin liittovakuutuksen, johon sisältyy turva vapaa-ajan matka- ja tapaturmavahinkojen varalle.

Vakuutuksen numero on 201-9380068. Liiton jäsenkorttiin on painettu vakuutuksen tiedot, joten se toimii myös matkustajavakuutuskorttina.

Tapaturmavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, jos niitä ei korvata johonkin lakiin perustuen.

Matkustajavakuutus

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaan matkan alkamisesta.

Vakuutetun vanhempansa tai isovanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen. Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin jäsenelläkin. Korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta on 2 000 euroa ja tapaturman aiheuttamasta täydellisestä pysyvästä haitasta 10 000 euroa.

Matkustajaturvasta korvataan matkasairauden hoitokuluja enintään 90 päivää lääkäriin hakeutumisesta lukien ja tapaturman hoitokuluja enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta.

Ennen matkaa alkaneita sairauksia ja sattuneita tapaturmia ei korvata. Jos jo ennen matkaa ilmennyt sairaus pahenee odottamatta matkan aikana, korvataan vain matkakohteessa annettu ensiapuhoito enintään yhden viikon ajalta.

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaan matkan alkamisesta.

Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroille äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamia vahinkoja. Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä yhtä vahinkotapahtumaa kohti on 935 euroa ja omavastuu 50 euroa.

Matkatavaravakuutuksen kohteena on matkalla mukana oleva omaisuus, kuten passi, matkaliput, vaatteet, kamerat, kosmetiikka, urheiluvälineet, korut jne. Vakuutettuna on myös matkan aikana ostettu omaisuus.

Vakuutettuina ovat jäsenen matkatavaroiden lisäksi hänen mukanaan samalla matkalla matkustavien ja samassa taloudessa vakinaisesti asuvien henkilöiden matkatavarat.

Ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus

TTT:n jäsenillä on ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta Ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

Vakuutuksesta korvataan asiat, jotka koskevat vakuutettua työntekijänä ja liittyvät vakuutetun työsuhteeseen. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että järjestön jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kymmenen kuukautta. Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Suomessa.

Vastuuvakuutus

Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on  100 000 euroa ja varallisuusvahingoissa 42 000 euroa.  Omavastuu on 100 euroa vahinkotapahtumaa kohti.

Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka vakuutettu ammatissaan virheellä tai laiminlyönnillä aiheuttaa työnantajalle, työtoverille tai sivulliselle henkilölle ja josta hän lain mukaan on korvausvastuussa.

Oikeusturvavakuutus

Enimmäiskorvausmäärä on 17 000 euroa ja omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 200 euroa.

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa.

Oikeusturvavakuutuksen käyttämisestä päätöksen tekee TTT:n hallitus.

Järjestövakuutus

TTT:n jäsenet on vakuutettu Järjestövakuutuksella liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessaan.